fbpx

Chương 50: Tơ tằm

Chú giải:


Chapter 50: Silk

Note:

Mã HS

Mô tả hàng hóa

Description

5001.00.00

Kén tằm phù hợp dùng làm tơ.

Silk-worm cocoons suitable for reeling.

5002.00.00

Tơ tằm thô (chưa xe).

Raw silk (not thrown).

5003.00.00

Tơ tằm phế phẩm (kể cả kén không thích hợp để quay tơ, xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế).

Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock).

5004.00.00

Sợi tơ tằm (trừ sợi kéo từ phế liệu tơ tằm) chưa đóng gói để bán lẻ.

Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale.

5005.00.00

Sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, chưa đóng gói để bán lẻ.

Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale.

5006.00.00

Sợi tơ tằm và sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, đã đóng gói để bán lẻ; ruột con tằm.

Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silk-worm gut.

50.07

Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm.

Woven fabrics of silk or of silk waste.

5007.10

- Vải dệt thoi từ tơ vụn:

- Fabrics of noil silk:

5007.10.20

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

- - Unbleached or bleached

5007.10.30

- - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN)

- - Printed by the traditional batik process

5007.10.90

- - Loại khác

- - Other

5007.20

- Các loại vải dệt thoi khác, có chứa 85% trở lên tính theo trọng lượng của tơ hoặc phế liệu tơ tằm ngoại trừ tơ vụn:

- Other fabrics, containing 85 % or more by weight of silk or of silk waste other than noil silk:

5007.20.20

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

- - Unbleached or bleached

5007.20.30

- - Được in bằng phương pháp batik truyền thống(SEN)

- - Printed by the traditional batik process

5007.20.90

- - Loại khác

- - Other

5007.90

- Các loại vải khác:

- Other fabrics:

5007.90.20

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

- - Unbleached or bleached

5007.90.30

- - Được in bằng phương pháp batik truyền thống(SEN)

- - Printed by the traditional batik process

5007.90.90

- - Loại khác

- - Other

(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2017