Mã bưu điện Đà Nẵng – Zip/Postal Code các bưu cục TP. Đà Nẵng

Mã bưu điện Đà Nẵng gồm năm chữ số, trong đó:- Hai  ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc … Đọc tiếp Mã bưu điện Đà Nẵng – Zip/Postal Code các bưu cục TP. Đà Nẵng