fbpx

Điều khoản dịch vụ

Việc sử dụng tài khoản IMP/ ‘Tài khoản Nhập về Việt Nam’ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý rằng:

1. Bất cứ ai biết và sử dụng số tài khoản IMP/ (nhập hàng về Việt nam) của bạn (dù được bạn ủy nhiệm hay không) đều được cho rằng đã tiến hành hợp đồng với MTL trên danh nghĩa Công ty bạn và là đại lý của bạn
 
2. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả chi phí của lô hàng, chi phí tại điểm đến và tất cả các chi phí về thuế và hải quan liên quan đến bất cứ lô hàng nào được vận chuyển dưới tài khoản IMP/ nhập của bạn.
3. Tất cả các chi phí của kiện hàngđược chuyển lại trong tương lai cho người chủ tài khoản sẽ được gửi hóa đơn tự động đến tài khoản IMP/nhập này mà không thông báo trước

Điều khoản và điều kiện về phí vận chuyển

CHÚ Ý

Khi yêu cầu InXpress’ cung cấp dịch vụ cho bạn, là “bên chuyển hàng”, đồng ý rằng, bất cứ ai thay mặt cho bạn   và thay mặt cho bất kì ai liên quan đến lô hàng mà các điều khoàn và điều kiện được áp dụng từ thời điểm mà hãng vận tải hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của hãng vận tải chấp nhận lô hàng.Những quyền hợp  pháp của bạn dưới bất cứ dịch vụ được xác định nào ( mà chi phí cộng thêm được tính) không bị ảnh hưởng.
“Lô hàng” là tất cả các tài liệu hoặc hàng hóa được vận chuyển với 1 vận đơn và có thể được vận chuyển bằng  bất cứ hình thức nào mà hãng vận tải chọn, bao gồm đường hàng không, đường bộ hoặc bằng các hãng vận tải khác. Một “vận đơn” sẽ bao gồm bất cứ nhãn (dịch vụ) nào dược hệ thống tự động của InXpress cung cấp, hóa đơn hàng không, hoặc dịch vụ ủy thác và sẽ kết hợp chặt chẽ với các điều khoản và điều kiện này. Mỗi lô hàng được vận chuyển dưới sự giới hạn về trách nhiệm cơ bản được nêu ở đây. Nếu bên chuyển hàng yêu cầu thực hiện bảo hiểm hàng hoặc thư từ, chi phí bảo hiểm sẽ được cộng thêm. ( Vui lòng xem chi tiết bên dưới). “Hãng  vận chuyển” là bất kì thành viên nào trong hệ thống mạng lưới MTL Worldwide Express.

1. Hải quan, xuất khẩu và nhập khẩu
Hãng vận chuyển có thể thực hiện bất cứ hoạt động nào dưới đây thay mặt cho bên gửi hàng để cung cấp dịch    vụ của hãng cho bên gửi hàng: (1) hoàn thành tất cả thủ tục, thay đổi mã hàng hóa hoặc dịch vụ, và trả tất cả    thuế được yên cầu theo đúng luật và qui định, (2) đóng vai trò là đại diện vận chuyển của bên gửi hàng cho mục đích hải quan và kiểm tra xuất khẩu và như là bên nhận hàng duy nhất cho mục đích chỉ định môi giới hải quan hoàn tất thông quan và nhập và (3) gửi lại lô hàng tới bên môi giới nhập khẩu của bên nhận hàng hoặc địa chỉ  khác theo yêu cầu của bất cứ người nào mà hãng vận chuyển tin rằng ý kiến hợp lí của họ được ủy nhiệm.

2. Những lô hàng không được chấp nhận
Bên gửi hàng đồng ý rằng những lô hàng của họ phải được chấp nhận để vận chuyển và nó không được chấp nhận nếu:
    Hàng hóa bị liệt vào loại có chất liệu nguy hiểm, hàng hóa nguy hiểm, bị cấm hoặc hàng hóa bị giới hạn bởi IATA (International Air Transport Association – hiệp hội vận chuyển hàng không quốc  tế),  ICAO  (International Civil Aviation Organisation), bởi bất kì tổ chức chính phủ hay tổ chức thích hợp khác
    Không khai hải quan khi được yêu cầu theo luật áp dụng của hải quan; hoặc
    Hãng vận chuyển quyết định họ không thể vận chuyển hàng hóa một cách an toàn hoặc đúng luật ( những hàng hóa bao gồm nhưng không giới hạn như động vật, vàng nén, tiền tệ, kiều hối, kim loại và đá quí, súng cầm tay, đạn dược, vũ khí quân dụng, bộ phận cơ thể người,văn hóa phẩm đồi trụy, ma túy/ thuốc cấm).

3. Giao hàng và không giao hàng
Các lô hàng sẽ không được giao tới các hộp thư bưu điện hoặchộp thư cá nhân/tổ chức. Các lô hàng được  chuyển tới cho địa chỉ bên nhận do bên gửi hàng cung cấp nhưng không cần thiết phải đúng tên người nhận trên vận đơn . Các lô hàng tới những địa chỉ thuộc khu vực trung tâm nhận hàng sẽ được giao hàng tại khu vực  đó.Nếu bên nhận hàng từ chối nhận hang hoặc thanh toán cho việc giao hàng, hoặc lô hàng được xếp vào loại không được chấp nhận, hoặc giá trị lô hàng được khai ‘thấp’ cho mục đích hải quan , hoặc là bên nhận hàng  không thể được xác định hoặc định vị, hãng vận chuyển sẽ vận chuyển lại lô hàng về địa chỉ người gửi do người gửi chịu phí,không vận chuyển được và lô hàng có thể được xử lí hoặc được bán bởi hãng vận chuyển mà không xuất hiện bất cứ nghĩa vụ nào từ bên gửi hàng hay bất kì ai khác,và tiến hành với việc áp dụng phí dịch vụ và các phí hành chính liên quan và số dư của việc tiến hành bán hàng này sẽ được trả lại cho bên gửi hàng

4. Kiểm duyệt
Hãng vận chuyển có quyền mở ra và kiểm duyệt lô hàng trước khi gửi mà không cần thông báo trước cho bên gửi hàng.

5. Phí vận chuyển lô hàng và hóa đơn
Phí vận chuyển lô hàng được hãng vận chuyển tính dựa trên con số lớn hơn giữa trọng lượng thực và trọng lượng thể tích và bất cứ lô hàng nào cũng có thể được hãn vận chuyển cân hoặc đo lại để xác định việc tính toán này. Bên gửi hàng sẽ trả tiền hoặc hoàn lại cho InXpress tất cả các chi phí vận chuyển lô hàng, thuế còn nợ cho dịch vụ được InXpress và hãng vận chuyển cung cấp hoặc phát sinh tới hãng vận chuyển do bên thay mặt của bên gửi hàng, bên nhận hàng hoặc bên thứ 3và tất cả các chi phí, hư hỏng, tiền phạt phát sinh nếu lô hàng thuộc loại không được chấp nhận để vận chuyển như đã nêu ởđiều 2.

6. Trách nhiệm của hãng vận chuyển.
Hợp đồng của hãng vận chuyển với bên gửi hàng về cơ bản là hãng vận chuyển sẽ chỉ giới hạn trách nhiệm cho những mất mác trực tiếp và cho mỗi kg/lb giới hạn trong điều 6 này. Tất cả những dạng mất mác hoặc hư hỏng khác sẽ không bao gồm (bao gồm nhưng không giới hạn lợi nhuận bị mất, thu nhập, tiền lãi , kinh doanh trong tương lai),dù những mất mác hay hư hỏng này có đặc biệt hay gián tiếp không, hoặc thậm chí những rủi ro mất mác hoặc hư tổn này được đem tới cho hãng vận chuyển trước hoặc sau khi nhận lô hàng bởi vì những rủi ro đặc biệt có thể được đảm bảo bởi bên gửi hàng. Nếu 1 lô hàng kết hợp vận chuyển bằng đường hàng không, đường bộ hoặc những phương thức vận chuyển khác, nó sẽ được cho là tất cả mất mác, hư hỏng xảy ra trong quá trình vận chuyển đường hàng không hoặc bên vận chuyển phải chứng minh được nó. Trách nhiệm của hãng vận chuyển về việc vận chuyển các lô hàng, không không phương hại đến mục 7-11,được giới hạn trong giá trị thực và không vượt quá $US 100 hoặc:
    $US 20.00/kilogram hoặc $US 9.07/lb cho lô hàng vận chuyển bằng đường hàng không hoặc không phải bằng đường bộ ; hoặc
    $US 10.00/kilogram hoặc $US 4.54/lb cho lô hàng vận chuyển bằng đường bộ ( không áp dụng tại Mĩ)
Thanh toán được giới hạn một lần cho mỗi lô hàng và được thanh toán toàn bộ cho tất cả mất mát của  lô hàng  đó. Nếu bên gửi hàng xem những giới hạn này là không thích hợp, họ phải làm bảng chi tiết đặc biệt về giá trị    của lô hàng và yêu cầu bảo hiểm như được đề cập ở mục 8 ( Bảo Hiểm Hàng Hóa) hoặc tự thu xếp việc bảo  hiểm, nếu không, người gửi hàng sẽ chịu những rủi ro về mất mác hoặc hư tổn.

7. Thời gian giới hạn cho yêu cầu thanh toán
Tất cả các yêu cầu thanh toán này phải được nộp bằng văn bản cho hãng vận chuyển trong vòng 30 ngày từ ngày hãng vận chuyển nhận lô hàng, nếu không, hãng vận chuyển sẽ không chịu trách nhiệm.

8. Bảo hiểm hàng hóa*
Hãng vận chuyển có thể thu xếp bảo hiểm cho bên gửi hàng để bao hàm giá trị thực của hàng hóa khi hàng hóa bị mất hoặc hư tổn. cung cấp việc bảo hiểm cho bên gửi hàng trên hóa đơn hoặc yêu cầu qua hệ thống tự động của hãng vận chuyển và trả thêm phí thích hợp. Lô hàng được bảo hiểm không bao gồm việc mất mác hoặc hư hỏng gián tiếp, hay hư hỏng hoặc mất mác do sự chậm trễ.

9. Việc trì hoãn lô hàng
Hãng vận chuyển sẽ cố gắng để giao lô hàng theo lịch trình giao hàng thông thường của hãng, nhưng việc này không được bảo đảm và không phải là một phần của hợp đồng. Hãng vận chuyển sẽ không chịu trách nhiệm cho việc hư hỏng hay mất mát do việc trì hoãn lô hàng.

10. Những tình huống ngoài tầm kiểm soát của hãng vận chuyển
InXpress và hãng vận chuyển không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mác và hư hỏng nào nằm ngòai tầm kiểm sóat của hãng vận chuyển. Những việc này bao gồm nhưng không giới hạn “ những tác động của thiên nhiên” – như động đất, lốc xoáy, bão, lũ lụt, mây mù, “ những điều bất khả kháng” như chiến tranh, hỏng máy bay hoặc có lệnh cấm của chính phủ, những phát hiện cũng như đặc tính liên quan đến tính chất của lô hàng, dù là hãng vận chuyển nhận biết, sự rối loạn xã hội;bất cứ hành động hoặc  sự thiếu sót của người mà không phải nhân viên   hoặc không có hợp đồng với hãng vận chuyển, như bên gửi hàng, bên nhận hàng, bên thứ 3, hải quan hoặc  những bộ phận khác của chính phủ;sự bãi công, và hư hỏng về điện hoặc từ tính, hoặc sự xóa bỏ điện tử, hình  ảnh hoặc dữ kiện hoặc thu âm.

11. Hiệp ước Warsaw
Nếu lô hàng được vận chuyển bằng đường hàng không và một liên quan đên một điểm đến cuối cùng hoặc dừng ở một quốc gia khác với quốc gia đến, hiệp ước Warsaw ,nếu được áp dụng, khống chế và trong hầu hết các trường hợp sẽ giới hạn trách nhiệm của hãng vận chuyển cho những mất mát hoặc hư tổn.

12. Bảo đảm của bên gửi hàng và bồi thường mất mác
Bên gửi hàng sẽ bảo đảm và giữ MTL không bị thiệt hại cho bất kì mất mát và thiệt hại phát sinh từ việc khách hàng không tuân thủ bất cứ các quy định, luật pháp và việc vi phạm các điều kiện đảm bảo dưới đây:
. Tất cả các thông tin do bên gửi hàng hoặc đại diện cung cấp phải đầy đủ và chính xác;
(*)Tất cả các thông tin do bên gửi hàng hoặc đại diện cung cấp phải đầy đủ và chính xác.(*) Lô hàng phải được nhân viên bên gửi hàng chuẩn bị cẩn thận. (*) Bên gửi hàng phải cung cấp nhân viên tin cậy để chuẩn bị cho lô hàng; (*) Bên gửi hàng đảm bảo lô hàng không bị can thiệp trái phép trong quá trình chuẩn bị, lưu trữ và vận chuyển tới MTL; (8)Lô hàng được đánh dấu, ghi địa chỉ và đóng gói rõ ràng để bảo đảm vận chuyển an toàn và cẩn thận; (*)Tất cả các luật về hải quan, xuất khẩu, nhập khẩu và các luật và qui định khác phải được tuân theo; và (*) Hóa đơn phải được kí bởi người đại diện ủy quyền  của bên gửi hàng và tất cả các điều khoản điều kiện tạo thành các và nghĩa vụ của bên gửi hàng.

13. Lộ trình
Bên gửi hàng chấp nhận tất cả các lộ trình hoặc chuyển hướng, bao gồm xác suất là lô hàng có thể được vận chuyển qua 1 số trạm dừng trung gian.

14. Luật  áp dụng
Bất kì tranh luận nào xảy ra trong các trường hợp có liên quan đến các điều khoản và điều luật này đều phải được chấp nhận, trên quyền lợi của hãng vận chuyển, theo quyền xét xử công bằng của tòa án, chi phối bởi các luật , quốc gia xuất xứ của lô hàng và bên gửi hàng không thể thay đổi việc xét xử, trừ khi có sự bất đồng về luật áp dụng.

15. Hợp đồng vô hiệu
Các điều khoản không có giá trị hoặc không thể thực hiện được sẽ không bị ảnh hưởng đến những phần còn lại của các điều khoản và điều kiện trên
 

Điều khoản và điều kiện tín dụng

Hóa đơn và ngày đến hạn.

1.  Số tiền mà khách hàng phải trả được nêu trong biểu phí được đính kèm ở đây, và InXpress có quyền chỉnh sửa, thay đổi hoặc điều chỉnh cho phù hợp tại từng thời điểm mà không cần báo trước.
2. Hóa đơn sẽ được InXpress phát hành và gửi cho khách hàng theo từng giai đoạn (hàng tuần) và sẽ phản ánh   số tiền tổng mà khách hàng phải trả cho InXpress.
3. Khách hàng phải trả cho InXpress số tiền đã nêu trong hóa đơn vào đúng hoặc trước ngày đến hạn ghi trong  hóa đơn và không được giảm bớt hoặc trì hoãn lại với bất kì khiếu nại, giải thích hoặc bù đắp nào.
4. Hóa đơn sẽ được gửi đến địa chỉ mới nhất mà khách hàng thông báo cho InXpress bằng văn bản, và được    xem là sẽ đến trong vòng 2 ngày sau khi gửi.
5. Khách hàng phải thông báo bằng văn bản tới InXpress khi có thay đổi về việc kinh doanh cũng như địa chỉ.
6. Ngày  làm việc được định nghĩa là từ thứ 2 đến thứ 6, và không bao gồm các ngày nghỉ lễ. 7.InXpress có quyền sỡ hữu các thanh toán chưa trả của các hóa đơn trước đó được xuất bởi InXpress.

Tiền phạt thanh toán trễ

8. Nếu số tiền được nêu trên hóa đơn không được thanh toán  đúng thời gian qui định,  tiền thanh toán  trễ sẽ  được thu dựa trên biểu giá bán lẻ .
9. Tiền phạt thanh toán trễ cũng sẽ được áp dụng (áp dụng theo từng thời kỳ theo mức tín dụng hiện hành và   được thông báo trên Giấy yêu cầu thanh toán/ Debit note gửi khách hàng)

Thắc mắc về hóa đơn

10. Khách hàng sẽ xem xét và kiểm tra hóa đơn và thông báo với InXpress bằng văn bản khi có bất kì lỗi, thiếu   sót, bất đồng hoặc bất cứ bất thường nào trong hóa đơn. Nếu không có bất kì thông báo nào, hóa đơn sẽ được xem như chính xác và sẽ được xem như là bản cuối cùng nếu không có phản ánh nào của khách hàng gửi đến InXpress trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn.

Hiệu lực

11. InXpress có thể hủy tài khoản tín dụng tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước và có quyền quyết định hoàn toàn.
12. InXpress có quyền hủy tài khoản tín dụng nếu hóa đơn chưa được thanh toán trong thời gian được gia hạn    và InXpress có toàn quyền quyết định.
13. Khách hàng có thể hủy tài khoản tín dụng bằng cách báo cho InXpress trước 30 ngày bằng văn bản.
14. Vào lúc hủy tài khoản tín dụng, tất cả các số tiền sẽ được xem như là đến hạn phải trả ngay   và khách hàng   sẽ trả cho InXpress số tiền còn lại sớm nhất có thể và không quá 7 ngày sau khi hủy bỏ tài khoản.
15. Nếu bất kì điều khoản nào ở đây là hoặc được chứng minh là sai luật, không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được 1 phần hay toàn bộ, các điều khoản trong phạm vi này sẽ được hủy bỏ và các điều khoản còn lại được xem là đúng luật, có hiệu lực và có thể thi hành được sẽ không bị ảnh hưởng.
16. Tài khoản tín dụng được cung cấp cho  khách hàng bằng thông báo  hoặc văn bản của đại diện InXpress và   sẽ chỉ có hiệu lực cho việc sử dụng của chính khách hàng.
17. Khách hàng bảo đảm với InXpress tại mọi thời điểm về những tổn hại do mất mát, hư hỏng và/hoặc chi phí    để duy trì hoặc phát sinh do InXpress trực tiếp hoặc gián tiếp như là kết quả của việc chấp nhận tài khoản tín   dụng của khách hàng.
 

Miễn/Từ bỏ

18. Bất cứ việc thất bại hay trì hoãn nào của InXpress trong việc thực thi các quyền của mình ở đây sẽ không được xem là sự từ bỏ hay thay đổi các quyền này; và bất cứ việc thực thi không đúng hay một phần thực thi các quyền đó sẽ không phương hại tới các việc thực thi khác và tiếp theo của các quyền đó cũng như các quyền    khác và không sự từ bỏ hoặc  thay đổi hoặc đàm phán về phía InXpress hoặc đại diện InXpress sẽ phương hại  đến InXpress từ việc thực thi bất cứ quyền đó hay tạo ra sự thay đổi, trì hoãn của các quyền đó.

Điều chỉnh

19. InXpress toàn quyền để  điều chỉnh bất cứ điều khoản nào ở đây và những  điều chỉnh này sẽ được trao đổi  với khách hàng bằng văn bản thông báo gửi bằng đường bưu điện tới khách hàng và văn bản thông báo này sẽ  có hiệu lực ngay  sau 48 giờ kể từ ngày thông báo. Điều chỉnh  của InXpress  về những điều khoản ở đây sẽ  không ảnh hưởng đến hóa đơn hiện tại hoặc hóa đơn đã được khách hàng nhận trước khi nhận thông báo điều chỉnh hay ảnh hưởng đến các giao dịch đã được đồng ý từ trước bởi InXpress  gửi đến khách hàng trước khi  nhận thông báo điều chỉnh  bằng văn bản.

Đặt cọc hoặc bảo đảm

20. InXpress có thể yêu cầu khách hàng đặt cọc tiền mặt hoặc bảo đảm ngân hàng cho InXpress theo các chứng từ hoặc số tiền do InXpress qui định tại các thời điểm khác nhau.
21. Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp khách hàng hủy bỏ các điều khoản và điều luật tín dụng cũng như về phí vận chuyển, InXpress  sẽ có quyền bù (them) vào mà không thông báo trước các  khoản nợ của khách  hàng và/hoặc các mất mát, hư tổn hoặc chi phí trong tiền đặt cọc, và/hoặc yêu cầu bảo  đảm ngân  hàng mà  không thông báo trước cho khách hàng, tùy trường hợp phụ thuộc vào việc khách hàng đặt cọc tiền mặt hay bảo đảm ngân hàng với InXpress.
22. Nếu khách hàng không tuân theo bất kì điều khoản nào, InXpress có thể tiến hành các hành động theo luật pháp với khách hàng, trong trường hợp này, khách hàng sẽ chịu tất cả các chi phí dẫn đến việc này thi hành này, bao gồm phí tòa án cũng như phí giữa luật sư và khách hàng.

Luật áp dụng  và việc xét xử

23. Bất cứ bất bất đồng nào phát sinh liên quan đến các điều khoản và điều kiện tín dụng , trên quyền lợi của InXpress , sẽ dựa vào vào sự phán xét công bằng và theo luật pháp Việt nam. Khách hang không thể hủy bỏ, thay đổi các phán quyết này trừ khi luật cho phép.

Giao dịch tối thiểu

24. Bên gửi hàng có trách nhiệm duy trì số lượng giao dịch tối thiểu hàng tháng (Doanh thu Số lô hàng/Trọng lượng) như InXpress qui định để tiếp tục có được hạn mức tín dụng. Nếu như giao dịch tối thiểu này không được duy trì, InXpress có quyền hủy bỏ các điều kiện tín dụng và tài khoản xuất nhập hàng.