fbpx

Chương 97: Các tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm và đồ cổ

Chú giải:


Chapter 97: Works of art, collectors’ pieces and antiques

Note:

Mã HS

Mô tả hàng hóa

Description

97.01

Tranh vẽ, tranh phác họa và tranh bột màu, được vẽ hoàn toàn bằng tay, trừ các loại tranh phác họa thuộc nhóm 49.06 và trừ các tác phẩm vẽ hoặc trang trí bằng tay; các tác phẩm ghép và phù điêu trang trí tương tự.

Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 49.06 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages and similar decorative plaques.

9701.10.00

- Tranh vẽ, tranh phác họa và tranh bột màu

- Paintings, drawings and pastels

9701.90.00

- Loại khác

- Other

9702.00.00

Nguyên bản các bản khắc, bản in và bản in lytô.

Original engravings, prints and lithographs.

9703.00.00

Nguyên bản tác phẩm điêu khắc và tượng tạc, làm bằng mọi loại vật liệu.

Original sculptures and statuary, in any material.

9704.00.00

Tem bưu chính hoặc tem thuế, dấu in cước thay tem bưu chính, phong bì có tem đóng dấu ngày phát hành đầu tiên, các ấn phẩm bưu chính (ấn phẩm có in sẵn tem), và các ấn phẩm tương tự, đã hoặc chưa sử dụng, trừ loại thuộc nhóm 49.07.

Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first day covers, postal stationery (stamped paper), and the like, used or unused, other than those of heading 49.07.

97.05

Bộ sưu tập và các vật phẩm sưu tập chủng loại động vật, thực vật, khoáng vật, giải phẫu học, sử học, khảo cổ, cổ sinh vật học, dân tộc học hoặc các loại tiền.

Collections and collectors’ pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, palaeontological, ethnographic or numismatic interest.

9705.00.10

- Của sử học, khảo cổ, cổ sinh vật học, dân tộc học

- Of historical, archaeological, palaeontological and ethnographic interest

9705.00.90

- Loại khác

- Other

9706.00.00

Đồ cổ có tuổi trên 100 năm.

Antiques of an age exceeding one hundred years.

(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2017