fbpx

Chương 23: Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến

Chú giải:


Chapter 23: Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder

Note:

Mã HS

Mô tả hàng hóa

Description

23.01

Bột mịn, bột thô và viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người; tóp mỡ.

Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves.

2301.10.00

- Bột mịn, bột thô và viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ; tóp mỡ

- Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves

2301.20

- Bột mịn, bột thô và viên, từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác:

- Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates:

2301.20.10

- - Từ cá, có hàm lượng protein dưới 60% tính theo trọng lượng

- - Of fish, with a protein content of less than 60 % by weight

2301.20.20

- - Từ cá, có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng

- - Of fish, with a protein content of 60% or more by weight

2301.20.90

- - Loại khác

- - Other

23.02

Cám, tấm và phế liệu khác, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên, thu được từ quá trình giần, sàng, rây, xay xát hoặc chế biến cách khác từ các loại ngũ cốc hay các loại cây họ đậu.

Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants.

2302.10.00

- Từ ngô

- Of maize (corn)

2302.30

- Từ lúa mì:

- Of wheat:

2302.30.10

- - Cám và cám mịn (pollard)(SEN)

- - Bran and pollard

2302.30.90

- - Loại khác

- - Other

2302.40

- Từ ngũ cốc khác:

- Of other cereals:

2302.40.10

- - Từ thóc gạo

- - Of rice

2302.40.90

- - Loại khác

- - Other

2302.50.00

- Từ cây họ đậu

- Of leguminous plants

23.03

Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự, bã ép củ cải đường, bã mía và phế liệu khác từ quá trình sản xuất đường, bã và phế liệu từ quá trình ủ hay chưng cất, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên.

Residues of starch manufacture and similar residues, beet- pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of pellets.

2303.10

- Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự:

- Residues of starch manufacture and similar residues:

2303.10.10

- - Từ sắn hoặc cọ sago

- - Of manioc (cassava) or sago

2303.10.90

- - Loại khác

- - Other

2303.20.00

- Bã ép củ cải đường, bã mía và phế liệu khác từ quá trình sản xuất đường

- Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture

2303.30.00

- Bã và phế liệu từ quá trình ủ hoặc chưng cất

- Brewing or distilling dregs and waste

23.04

Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương.

Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil.

2304.00.10

- Bột đậu tương đã được khử chất béo, thích hợp dùng làm thức ăn cho người (SEN)

- Defatted soya-bean flour, fit for human consumption

2304.00.90

- Loại khác

- Other

2305.00.00

Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu lạc.

Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil.

23.06

Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất chất béo hoặc dầu thực vật, trừ các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 23.05.

Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05.

2306.10.00

- Từ hạt bông

- Of cotton seeds

2306.20.00

- Từ hạt lanh

- Of linseed

2306.30.00

- Từ hạt hướng dương

- Of sunflower seeds

- Từ hạt cải dầu (rape seeds hoặc colza seeds):

- Of rape or colza seeds:

2306.41

- - Từ hạt cải dầu (rape seeds hoặc colza seeds) có hàm lượng axit eruxic thấp:

- - Of low erucic acid rape or colza seeds:

2306.41.10

- - - Từ hạt cải dầu rape có hàm lượng axit eruxic thấp

- - - Of low erucic acid rape seeds

2306.41.20

- - - Từ hạt cải dầu colza có hàm lượng axit eruxic thấp

- - - Of low erucic acid colza seeds

2306.49

- - Loại khác:

- - Other:

2306.49.10

- - - Từ hạt cải dầu rape khác

- - - Of other rape seeds

2306.49.20

- - - Từ hạt cải dầu colza khác

- - - Of other colza seeds

2306.50.00

- Từ dừa hoặc cùi dừa

- Of coconut or copra

2306.60

- Từ hạt hoặc nhân hạt cọ:

- Of palm nuts or kernels:

2306.60.10

- - Dạng xay hoặc dạng viên

- - Ground or in the form of pellets

2306.60.90

- - Loại khác

- - Other

2306.90

- Loại khác:

- Other:

2306.90.10

- - Từ mầm ngô

- - Of maize (corn) germ

2306.90.90

- - Loại khác

- - Other

2307.00.00

Bã rượu vang; cặn rượu.

Wine lees; argol.

2308.00.00

Nguyên liệu thực vật và phế liệu thực vật, phế liệu và sản phẩm phụ từ thực vật, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên, loại dùng trong chăn nuôi động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included.

23.09

Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật.

Preparations of a kind used in animal feeding.

2309.10

- Thức ăn cho chó hoặc mèo, đã đóng gói để bán lẻ:

- Dog or cat food, put up for retail sale:

2309.10.10

- - Chứa thịt

- - Containing meat

2309.10.90

- - Loại khác

- - Other

2309.90

- Loại khác:

- Other:

- - Thức ăn hoàn chỉnh:

- - Complete feed:

2309.90.11

- - - Loại dùng cho gia cầm

- - - Of a kind suitable for poultry

2309.90.12

- - - Loại dùng cho lợn

- - - Of a kind suitable for swine

2309.90.13

- - - Loại dùng cho tôm

- - - Of a kind suitable for prawns

2309.90.14

- - - Loại dùng cho động vật linh trưởng

- - - Of a kind suitable for primates

2309.90.19

- - - Loại khác

- - - Other

2309.90.20

- - Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn

- - Premixes, feed supplements or feed additives

2309.90.90

- - Loại khác

- - Other

(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2017